D J Par Nachwade-Popular-Balam D J Par Nachwade
Deewana Margaya-Popular-Balam D J Par Nachwade
Dewariya Ka Byah-Popular-Balam D J Par Nachwade
Dunger Par Dungri-Folk-Sasuji Tharo Ladlo