Bajro Bajro Hariyo-Folk-Sasuji Tharo Ladlo
Bhabhi Tail To-Popular-Balam D J Par Nachwade
Bhuriya Bandra Ke -Folk-Lyade Nano Car
Byab Karade Mharo-Popular-Balam D J Par Nachwade